Wat woar ‘t aafjeloofe mondieg sjun in d’r HUB Kirchroa. 600 Kirchröadsjer hant …


Wat woar ‘t aafjeloofe mondieg sjun in d’r HUB Kirchroa. 600 Kirchröadsjer hant jenòsse va herlieje sjlajere van de Kirchröadsjer Sjpetsiejalietete.

Op zondiegmiddag d’r 13e jannewaar zunt de buutereednere aajezaad. Mit “Losse vier ins laache”. Kate zunt tse krieje via www.plt.nl/programma/losse-vier-ins-laache/13-01-2019-15-11.

Bron Facebook KVV

Deze video's zullen je ook interesseren