Voorwaarden voor het delen en uploaden van (embedded) video’s, foto’s en berichten op LimburgTube.nl:

  1. De (embedded) video’s, foto’s of berichten moeten betrekking hebben op Limburg!
  2. De (embedded) video’s, foto’s moeten enige entertainment/nieuws -waarde hebben!
  3. De (embedded) video’s, foto’s of berichten mogen niet ouder zijn dan 30 dagen! (Uitgesloten commerciële video’s!)
  4. De redactie van LimburgTube.nl mag aangeboden (embedded) video’s, foto’s of berichten weigeren zonder hiervoor een reden op te geven.
  5. De geplaatste (embedded) video’s, foto’s of berichten mogen niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Lifestyle WebTV BV (uitgever);
  6. De uploads mogen geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die een uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan de website en/of andere gebruikers.

*De redactie van VideoToday.nl mag aangeboden (embedded) video’s, foto’s of berichten weigeren zonder hiervoor een reden op te geven.

Disclaimer
Lifestyle Webtv BV (uitgever) geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de ingezonden berichten, video’s en foto’s.
Beweringen en meningen, geuit in de Content en mededelingen (waaronder advertenties) in de uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Lifestyle Webtv BV (uitgever)

Lifestyle Webtv BV (uitgever) is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link,
op in de Uitgaven wordt verwezen.

Lifestyle Webtv BV (uitgever) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Uitgaven dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een Uitgave te Gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

Lifestyle webTV behoudt zich het recht voor om:

  • Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen.
  • Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.
  • Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over gebruikerscontent die strafbaar is.